Regulamin portalu Dream Island

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady korzystania przez Ciebie z portalu dostępnego pod adresem dreamisland.pl dreamisland.com dreamisland.eu (dalej zwanego Portalu). Portal prowadzony jest przez Fundację Shape Your Destiny, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS pod numerem 0000666226, NIP 5223084901, REGON 366683640, adres siedziby: ul. Chmielna 73 C lok.39, 00-801 Warszawa, Polska (dalej zwaną również jako Fundacja).
 2. W celu kontaktu ze Fundacją możesz napisać:
  1. na adres e-mail: contact@dreamisland.com,
  2. na adres korespondencyjny: ul. Chmielna 73 C lok. 39, 00-801 Warszawa Polska.
 3. Korzystając z Portalu, w szczególności rejestrując się na Portalu i dokonując zakupu oferowanych za jego pośrednictwem produktów (dalej zwanych Produktami), biorąc udział w konkursach (dalej zwanych Konkursami) lub zbiórkach (dalej zwanych Zbiórkami), akceptujesz niniejszy Regulamin.

Użytkownicy

 1. Z Portalu mogą korzystać następujące podmioty (dalej zwane Użytkownikami):
  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoby fizyczne od lat 13 posiadające pełną zdolność do czynności prawnych - pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego,
  3. osoby prawne i inne podmioty posiadające osobowość prawną - pod warunkiem reprezentowania ich przez uprawniony podmiot.
  Dodatkowo, jeżeli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej lub prowadzisz taką działalność, ale nabywasz Produkty w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, występujesz w charakterze konsumenta (dalej zwanego Konsumentem).
 2. Żeby korzystać z Portalu musisz być zamieszkały/a lub prowadzić działalność na terytorium UE.

Konto

 1. W celu korzystania z Portalu możesz, ale nie musisz, założyć konto, czyli zbiór danych dotyczących Ciebie, zamawianych Produktów oraz Konkursów i Zbiórek, w których bierzesz udział (dalej zwane Kontem). Zakładanie i utrzymywanie Konta jest bezpłatne.
 2. Konto możesz założyć poprzez formularz w ramach Portalu (wtedy wszystkie dane wpisujesz samodzielnie) lub przy wykorzystaniu konta Google albo profilu na portalu Facebook (w takim wypadku Fundacja pobierze samodzielnie wszystkie dostępne dane i poprosi Cię o uzupełnienie tych niedostępnych).
 3. W celu założenia Konta, wymagane będzie od Ciebie podanie następujących danych:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko lub nazwa (w przypadku osoby fizycznej),
  3. hasło.
 4. W celu założenia Konta, wymagane będzie od Ciebie podanie następujących danych:
  1. numer telefonu,
  2. zdjęcie profilowe,
  3. zdjęcie w tle,
  4. opis Twojej twórczości,
  5. adres korespondencyjny,
  6. adres dostawy (jeżeli inny niż korespondencyjny).
 5. W ramach Konta nie mogą być publikowane treści naruszające prawo i zasady współżycia społecznego, w szczególności treści:
  1. nawołujące do przemocy lub nienawiści,
  2. znieważające określone osoby lub grupy osób,
  3. do których nie masz praw pozwalających je wykorzystywać,
  4. dyskryminujące ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, kolor skóry, pochodzenie, religię czy poglądy polityczne,
  5. o charakterze pornograficznym lub odrażającym,
  6. będące reklamą produktów zakazanych na terytorium RP lub produktów, których obrót wymaga posiadania określonych zezwoleń administracyjnych,
  7. będące reklamą produktów wytwarzanych przez osoby trzecie.
 6. Zakładając Konto, wyrażasz zgodę na udostępnienie do wglądu następujących danych innym osobom korzystającym z Portalu:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu (jeżeli został podany),
  4. zdjęcie profilowe,
  5. zdjęcie w tle,
  6. opis Twojej twórczości,
 7. W przypadku rejestracji Fundacja będzie również wymagać od Ciebie wybrania hasła do Konta. Hasło powinno być chronione z należytą starannością. W przypadku jego zapomnienia lub konieczności zmiany, kod do zmiany hasła zostanie wysłany na adres e-mail podany przy zakładaniu Konta.
 8. Jesteś odpowiedzialny/a za prawdziwość i aktualność danych podanych przy zakładaniu Konta.

Produkty

 1. Produkty oferowane za pośrednictwem Portalu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku sprzedaży Produktów posiadających określone wady lub Produktów używanych, będzie to wyraźnie wskazane w ich opisie.
 2. Zamieszczone na stronach Portalu treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 3. Wzory, grafiki i kompozycje przedstawione na Produktach lub będące ich podstawą stanowią przedmiot praw autorskich Fundacji lub producentów tych Produktów. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie do oznaczania produktów lub usług innych podmiotów jest zabronione.
 4. Fundacja może prowadzić sprzedaż określonych Produktów w celu przeznaczenia wszystkich zebranych w ten sposób środków na cele statutowe – taka sprzedaż zostanie oznaczona w odpowiedni sposób.

Zamówienia

 1. W celu zakupu Produktu, jesteś zobowiązany/a do złożenia zamówienia (dalej zwanego Zamówieniem).
 2. W ramach Zamówienia:
  1. określasz rodzaj i ilość Produktów,
  2. wprowadzasz informacje dotyczące posiadanych ew. kodów rabatowych,
  3. podajesz dane Cię identyfikujące i dane do wysyłki - analogiczne jak przy zakładaniu Konta (chyba że korzystasz z Portalu będąc zalogowanym na Konto),
  4. wybierasz formę dostawy,
  5. wybierasz formę płatności (dostępne formy płatności zależą w szczególności od wybranej formy dostawy Produktów).
 3. Po złożeniu przez Ciebie Zamówienia, Fundacja prześle Ci niezwłocznie na podany przez Ciebie adres e-mail informację o jego przyjęciu, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Produktów i określające jej warunki.
 4. W przypadku zakupu Produktów „custom-made” (wykonanych zgodnie z Twoimi wskazaniami, nieprefabrykowanych), będziesz zobowiązany do określenia parametrów Produktu.

Dostawa i płatność

 1. Płatności realizowane są przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W przypadku wyboru formy płatności online, Zamówienie zostanie anulowane w przypadku braku płatności w terminie określonym przez operatora.
 2. W przypadku, jeżeli nie zostanie to ustalone odmiennie, Produkty będą dostarczane w formie i na adres wskazany w ramach Zamówienia.
 3. Dostawa realizowana jest nie dłużej niż w terminie 12 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru formy płatności przy dostawie, Produkty zostaną wydane wyłącznie pod warunkiem uiszczenia pełnej ceny.

Odstąpienie od Umowy

 1. Jeżeli posiadasz status Konsumenta w kontekście danego Zamówienia, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zakupu Produktów (dalej zwane Prawem Zwrotu) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów niżej wskazanych.
 2. Prawo Zwrotu nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:
  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  4. zawartych w drodze aukcji publicznej,
  5. których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Prawo Zwrotu możesz zrealizować w terminie 14 dni od daty odbioru Produktów, przesyłając na jeden z adresów wskazanych w pkt 2 Regulaminu oświadczenie o odstąpieniu od umowy nabycia Produktów. Proponowany wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o wykonaniu Prawa Zwrotu, Fundacja potwierdzi jego przyjęcie w takiej formie, w jakiej zostało przesłane. Będziesz zobowiązany/a do zwrotu Produktów na adres wskazany w pkt 2.b.
 5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wykonaniu Prawa Zwrotu, Fundacja zwróci Ci cenę Produktów wraz z kosztem najtańszej formy dostawy Produktów przyjętej w Portalu. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania zwracanych Produktów lub dowodu na ich odesłanie (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego Ty użyłeś, chyba że zgodzisz się na inny sposób zwrotu.
 6. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Odpowiedzialność za wady Produktów

 1. Przy odbiorze Produktów zwróć uwagę, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada ślady uszkodzenia lub otwierania, nie przyjmuj Produktów i skontaktuj się z Fundacją niezwłocznie w celu wyjaśnienia sprawy na jeden z adresów wskazanych w pkt 2.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Fundacja ponosi wobec Ciebie odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy Kodeks cywilny (rękojmia).
 4. W celu realizacji swoich uprawnień wynikających z rękojmi (prawa do złożenia reklamacji), dokonaj zgłoszenia reklamacyjnego na jeden z adresów wskazanych w pkt 2 oraz prześlij na adres wskazany w pkt 2.b Produkt objęty zgłoszeniem. Proponowany wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej:
  1. opis stwierdzonej wady,
  2. Twoje żądanie związane z reklamacją.
  Jeżeli reklamacja nie będzie zawierała wszystkich niezbędnych informacji, Fundacja może poprosić Cię o jej uzupełnienie.
 6. Jeżeli Fundacja będzie miał wątpliwość co do Twojego uprawnienia do złożenia reklamacji, mogę poprosić Cię o przedstawienie dowodu na zakup Produktów (wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę lub inny dowód).
 7. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przeze mnie prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Fundacja poinformuje Cię w formie analogicznej do formy jej zgłoszenia. Jeżeli Fundacja nie zdąży rozpatrzyć reklamacji w terminie 14 dni, Twoje żądanie zostaje uznane za uwzględnione.

Treści wizualne

 1. W ramach Portalu możesz również zapoznać się z treściami wizualnymi dotyczącymi Fundacji, producentów Produktów oraz ambasadorów Fundacji.
 2. Treści wskazane w pkt 38 stanowią przedmiot majątkowych praw autorskich Fundacji, producentów Produktów lub osób trzecich. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie do oznaczania produktów lub usług innych podmiotów jest zabronione.

Zbiórki

 1. Możliwość organizacji Zbiórek zostanie określona na późniejszym etapie działania Platformy.

Konkursy

 1. Zasady przeprowadzenia Konkursów będą przedstawiane wraz z informacją o organizacji Konkursu.
 2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Fundacji oraz osoby z nimi związane, których udział mógłby ograniczyć obiektywność Konkursu.

Dane osobowe

 1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Klauzulą Informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu. Dokument ten jest Ci przedstawiany przy zakładaniu Konta lub składania Zamówienia.

Zmiana Regulaminu i rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, Fundacja poinformuje o tym wszystkich Użytkowników posiadających założone Konta z wyprzedzeniem 14 dni. Jeżeli posiadasz Konto i nie wyrażasz zgody na zmianę Regulaminu, możesz rozwiązać umowę obejmującą prowadzenie Konta w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień już złożonych i zaakceptowanych przez Fundację.
 2. Możesz rozwiązać umowę o prowadzenie Konta (co skutkować będzie jego usunięciem) w dowolnym momencie, przesyłając Fundacji oświadczenie w tym zakresie na jeden z adresów wskazanych w pkt 2 Regulaminu.
 3. Fundacja może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta (co skutkować będzie jego usunięciem) w przypadku:
  1. naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu,
  2. naruszenia przez Ciebie przepisów prawa.
 4. Fundacja może również rozwiązać umowę o prowadzenia Konta (co skutkować będzie jego usunięciem) w przypadku zaprzestania przez Fundację prowadzenia Portalu. Takie rozwiązanie nie wyłącza obowiązku realizacji Zamówień już złożonych i zaakceptowanych przez Fundację.

Dokumentacja księgowa

 1. Na wszystkie zamówione Produkty wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Twój podpis - jako nabywcy Produktu - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, akceptujesz wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną poprzez kontakt na jeden z adresów wskazanych w pkt 2.
 3. W przypadku realizacji Prawa Zwrotu oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 2. Spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny lub - jeżeli nie jesteś Konsumentem - sąd właściwy dla adresu wskazanego w pkt 2.b Regulaminu.
 3. Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz również skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  2. wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
  3. możesz zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 4. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Wskazane w pkt 53 i 54 postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
The website is in the testing phase. Some functionality may not work properly.